Avís Legal

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ
El present avís legal regula l’ús del lloc web http://www.llibreriadalmases.cat/ (en endavant, LA WEB), de la que és titular LLIBRERIA DALMASES, S.L. (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB). La navegació pel lloc web d’EL PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions. L’usuari està obligat a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà
davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogueren ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
La seva denominació social és: LLIBRERIA DALMASES, S.L.
El seu CIF es: B25296971.
El seu domicili social està en: C. JACINT VERDAGUER, 5 - 25230 MOLLERUSSA – LLEIDA.
Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 230 Foli 214 Fulla L-4.310, inscripció 4rta.
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Tel.: 973600985 Correu electrònic: dalmases@llibreriadalmases.cat
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin mitjançant el correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.
2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis proposats en la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EL PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD DE: LLIBRERIA DALMASES, S.L. inexactes que realitzi. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adient dels continguts i serveis d’EL PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar-los per, entre d’altres:
a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’EL PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així
com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançat el consum massiu dels recursos informàtics amb els que EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics d’EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si fos el cas, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així como violar la confidencialitat de la informació d’EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
e) Suplantar d’identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar
públicament, transformar o modificar els continguts, a no ser que es disposi de
l’autorització del titular dels corresponents drets o que fer-ho resulti legalment permés.
g) Recavar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o altres de tipus comercial sense que hi hagi una sol·licitud prèvia o consentiment. Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra
propietat d’EL PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendres cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà d’allò estrictament necessari per al correcte ús de la web. En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si fos el cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD DE: LLIBRERIA DALMASES, S.L.
Tanmateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat d’EL PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendres que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. L’establiment d’un híper-enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’EL PROPIETARI DE LA WEB dels continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un híper-enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tots els casos, l’híper-enllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, tanmateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure contingut il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials que estan a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.
3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un
objectiu específic. EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys y perjudicis de qualsevol tipus derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i com exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions
de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual e industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a l’intimidat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD DE: LLIBRERIA DALMASES, S.L.
Tanmateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no estigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web es exclusivament
la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL  PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix,
convida o recomana la visita als mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment de híper-vincles per part de tercers.
4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Quan precisem obtenir informació per la seva part, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides mitjançant els formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de la Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dates de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa. Tanmateix, LLIBRERIA DALMASES, S.L. cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que està previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a tal efecte al domicili social de LLIBRERIA DALMASES, S.L., ubicat en C. JACINT VERDAGUER, 5 – 25230 MOLLERUSSA - LLEIDA, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exercís. EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers pugin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari. EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD DE: LLIBRERIA DALMASES, S.L.
del lloc web. Les cookies son fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.
Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web que no pertanyin a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin
emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari. La nostra política respecte del correu electrònic està centrada en remetre únicament
comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim mitjançant els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació y de Comerç Electrònic.
5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de q ualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles mitjançant el lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a qualsevol qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web d’EL PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de LLEIDA (España).
6. PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada mitjançant el lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que
constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre como una guia sense propòsit de validesa legal.